Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τον/τη φοιτητή/-ήτρια στις θεωρητικές και πρακτικές πτυχές της αξιολόγησης της διδασκαλίας, του εκπαιδευτικού έργου και του εκπαιδευτικού προσωπικού με τη συστηματική μελέτη των εξελίξεων, των αντιλήψεων και των σύγχρονων τάσεων αναφορικά με τα ζητήματα που εξετάζονται.