Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται στη διδασκαλία τεχνολογιών δικτύωσης και την εφαρμογή αυτών. Τα θέματα περιλαμβάνουν το μοντέλο αναφοράς OSI, πρωτόκολλα δικτύου, μέσα μετάδοσης, τοπολογίες, μεθόδους πρόσβασης, τεχνικό εξοπλισμό δικτύωσης και λογισμικό. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: οι φοιτητές θα μάθουν να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τα μέσα μετάδοσης δικτύου, να επεξηγούν το μοντέλο OSI, να αναγνωρίζουν τον πρωταρχικές τοπολογίες/ πρωτόκολλα δικτύου και να προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά αυτών,  όπως και να καθορίζουν ποια απ’ αυτά θα ήταν καταλληλότερα για ένα προτεινόμενο δίκτυο. Πρόσθετα, θα μάθουν να προσδιορίζουν τις λειτουργίες ενός δικτύου λειτουργικού συστήματος και να διακρίνουν μεταξύ κεντρικοποιημένων πελατών/ διακομιστών και διομότιμων συστημάτων, να διακρίνουν τις διαφορές μεταξύ των τοπικών δικτύων (LAN) και δικτύων ευρείας περιοχής (WANs) και να προσδιορίζουν τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την επέκταση ενός LAN σε ένα WAN.