Η φύση του λιανικού
εμπορίου. Ο ρόλος του λιανικού μάρκετινγκ. Στρατηγική λιανικού μάρκετινγκ.
Οργάνωση καταστήματος. Συμπεριφορά του καταναλωτή. Αγορές στο λιανικό εμπόριο.
Έλεγχος αποθεμάτων. Προωθήσεις. Προσωπικές πωλήσεις. Ανθρώπινο δυναμικό.