Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει στο   φοιτητή εξοικείωση με τις βασικές αρχές αλλά και τις σημαντικότερες εφαρμογές   της Βιοτεχνολογίας στα ζώα και στους μικροοργανισμούς με αναφορά και   προβληματισμό στις οικονομικές, κοινωνικές αλλά και ηθικές επιπτώσεις που   αναδύονται.