Σκοπός του μαθήματος είναι η εξέταση βασικών εννοιών, θεμάτων και κλάδων της γλωσσολογίας και των εκπαιδευτικών τους διαστάσεων, καθώς και η απόκτηση βασικών γνώσεων από μέρους των φοιτητών/φοιτητριών αναφορικά με τη φωνητική, φωνολογία και μορφολογία της Ελληνικής γλώσσας, τη διαχρονική της διάσταση (ιστορία της ελληνικής γλώσσας, γλωσσικό ζήτημα) και τις κοινωνικές και γεωγραφικές της ποικιλίες (διάλεκτοι–ιδιώματα, κυπριακή διάλεκτος). Επίσης η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με ουσιαστικά ζητήματα σημασιολογίας της ελληνικής, καθώς και η γνωριμία τους με βασικά θέματα της θεωρίας και λειτουργίας των κειμενικών ειδών (πχ. λογοτεχνικών κειμένων).