Το μάθημα σκοπεί στην εισαγωγή των φοιτητών στις κυριότερες μεθόδους της εκπαιδευτικής έρευνας, να δώσει ευκαιρίες ερμηνείας και αξιολόγησης δημοσιευμένης έρευνας και να αναπτύξει δεξιότητες για σχεδιασμό, πραγματοποίηση και παρουσίαση εμπειρικών εκπαιδευτικών ερευνών.