Σκοπός:                                                                                                          

Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές βασικές θεωρητικές και εφαρμοσμένες έννοιες και τεχνικές, αναγκαίες να αντιληφθούν τι είναι, πώς διενεργείται και πώς αξιοποιείται η μέτρηση και αξιολόγηση στην εκπαίδευση.  Συγκεκριμένα θα προσφέρει γνώση και δεξιότητες, βασικές στην κατάρτιση και χρήση δοκιμίων αξιολόγησης και άλλων οργάνων μέτρησης και θα παρουσιάσει σύγχρονες τάσεις στην εκπαιδευτική αξιολόγηση.

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τρίες θα είναι σε θέση να:

 

  1. Ορίζουν τις βασικές έννοιες και να γνωρίζουν τις βασικές τεχνικές μέτρησης και αξιολόγησης
  2. Αιτιολογούν τη σημασία της αξιολόγησης της επίδοσης και τις παραμέτρους που πρέπει να έχει υπόψη ο εκπαιδευτικός για να ενσωματώνει αποτελεσματικά την αξιολόγηση ως μέρος της διδακτικής διαδικασίας
  3. Κατασκευάζουν δοκίμια αξιολόγησης και άλλα όργανα μέτρησης χρησιμοποιώντας ενδεδειγμένους τύπους ερωτήσεων ανάλογα με το αντικείμενο που επιθυμούν να μετρήσουν
  4. Χρησιμοποιούν κατάλληλες στατιστικές τεχνικές για να αναλύουν τα αποτελέσματα ερωτήσεων και ολόκληρου του δοκιμίου
  5. Αξιοποιούν αποτελεσματικά και να ερμηνεύουν σωστά μετρήσεις δοκιμίων αξιολόγησης
  6. Αξιολογούν την ποιότητα δοκιμίων ώστε να μπορούν να βελτιώνουν όργανα μέτρησης που χρησιμοποιούνται στην τάξη
  7. Εφαρμόζουν ποικιλία μορφών αξιολόγησης επιλέγοντας κατάλληλες διαδικασίες και εργαλεία αναλόγως του σκοπού της αξιολόγησης
  8. Παρουσιάζουν κριτικά παραδοσιακές και σύγχρονες μορφές εκπαιδευτικής αξιολόγησης.