Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των κύριων υποδειγμάτων που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη μακροοικονομική ανάλυση και έρευνα, και η εξοικείωση των σπουδαστών με αυτά, καθώς και με τις χρησιμοποιούμενες αναλυτικές μεθόδους και τεχνικές εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων σχετικά με τη λειτουργία της οικονομίας.