Το μάθημα εξετάζει τα κύρια μοντέλα της συμπεριφοράς του καταναλωτή σε επίπεδο νοικοκυριού και τις θεωρίες πάνω στα οποία βασίζονται τα μοντέλα.  Ως εκ τούτου αναλύονται τα εξής θέματα: το περιβάλλον μάρκετινγκ και η συμπεριφορά των καταναλωτών,  ανάμιξη με το προϊόν, ψυχολογικοί, προσωπικοί, πολιτιστικοί και κοινωνικοί παράγοντες στη συμπεριφορά των καταναλωτών και η διαδικασία λήψεως αποφάσεων αγοράς.