Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει τη γνώση ώστε να μπορούν οι Λογοθεραπευτές να παρέχουν υπηρεσίες έγκαιρης παρέμβασης επικοινωνίας σε ηλικίες 0-3 ετών.  Το μάθημα πραγματεύεται τα ακόλουθα θέματa

Επικινδυνότητα καθυστέρησης δεξιοτήτων επικοινωνίας
Ανάπτυξη δεξιοτήτων κοινωνικότητας και επικοινωνίας, σύσφιξη σχέσεων νεογνού - φροντιστή
 Αξιολόγηση δεξιοτήτων επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης σε νεογνά και νήπια
 Παρέμβαση για δεξιότητες επικοινωνίας
Στρατηγικές για ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας
 Αποτελεσματικότητα έγκαιρης παρέμβασης