Το μάθημα εισάγει και εξοικειώνει τον φοιτητή με τη θεωρία και την πρακτική της Επικοινωνίας , της Θεραπευτικής επικοινωνίας και της Συμβουλευτικής. Δίνοντας έμφαση στο δίαυλο «επικοινωνία» επιχειρείται η εκπαίδευση του φοιτητή στις αρχές, προϋποθέσεις και πρακτικές της Συμβουλευτικής με τους νοσηλευόμενους σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο.