Περιγραφή:

Τα θέματα που παρουσιάζονται σχετίζονται με τον κώδικα δεοντολογίας των λογοθεραπευτών. Επίσης, αφορούν τις παροχές υπηρεσιών, τις ηθικές και νομικές προσεγγίσεις, καθώς και θέματα προστασίας δεδομένων, πολυπληθυσμικότητας, ηθικής στην έρευνα, χρηματοδότησης, διοίκησης προγράμματος και πιστοποίησης.

Το περιεχόμενο συνάδει με την Κυπριακή νομοθεσία για την εγγραφή λογοπαθολόγων, τον Κώδικα Δεοντολογίας του Συλλόγου Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων Κύπρου, με τις αρχές της CPLOL και του American Speech Language and Hearing Association.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες  θα είναι σε θέση να:

1. Διαφοροποιούν επαγγελματικές πρακτικές σε διάφορους χώρους απασχόλησης.

2. Αξιολογούν παραβίαση αρχών δεοντολογίας.

3. Αναπτύσσουν οργανογράμματα για παροχή υπηρεσιών σε διάφορους πληθυσμούς και χώρους.

4.  Αξιολογούν μεθόδους παροχής υπηρεσιών.