Η πρακτική άσκηση στο επάγγελμα της Φυσικοθεραπείας

−− είναι μέρος του προγράμματος σπουδών Φυσικοθεραπείας
−− αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εκπαίδευσης
−− πραγματοποιείται στο 8ο εξάμηνο σπουδών και αφού οι φοιτητές                        έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα της ειδικότητας.
−− πραγματοποείται σε Κρατικά Νοσοκομεία και Κέντρα αποκατάστασης
−− αποσκοπεί στην ενημέρωση και εκπαίδευση των φοιτητών για τον τρό-
     πο παροχής της Φυσικοθεραπείας, στο κλινινικό συλλογισμό και τη                    φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση, για τη διάρθρωση και λειτουργία των
     μονάδων Υγείας, για τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν την
     παροχή υπηρεσιών.