Σκοπός του μαθήματος είναι να γίνει μια δυναμική και εις βάθος μελέτη και κατανόηση των πολλαπλών διαστάσεων του παιχνιδιού στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση μέσα από μια ιστορική αναδρομή για το παιχνίδι, μελέτη των θεωριών και της σύγχρονης έρευνας επί του θέματος και αξιολόγηση, αναθεώρηση και εφαρμογή πρακτικών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο ρόλο του παιδιού και της εκπαιδευτικού στο παιχνίδι. Μέσα από το μάθημα αυτό ο διδασκόμενος θα έχει την ευκαιρία για εμβάθυνση σε θέματα που αφορούν το παιχνίδι και α) την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, β) την ανάπτυξη ταυτοτήτων, γ) τις γνωστικές περιοχές (τέχνη, μουσική, μαθηματικά, επιστήμη, γλώσσα, κοινωνικές σπουδές, φυσική αγωγή), δ) τη δημιουργία κουλτούρων μάθησης και ε) δημιουργικότητα. Μέσα από την εμβάθυνση στη θεωρία και έρευνα που αφορά στο παιχνίδι και προγράμματα πρώτης αγωγής και εκπαίδευσης με έμφαση στο παιχνίδι (Πρόγραμμα Δημιουργικού Παιχνιδιού, High Scope, κ.α.), ο διδασκόμενος θα έρθει σε επαφή με διάφορες πρακτικές παιχνιδιού, είδη παιχνιδιού (δομημένο/ελεύθερο, κοινωνικο-δραματικό, συμβολικό, φανταστικό, δημιουργικό, οικοδομικό, διερευνητικό-πειραματικό, κινητικό, παιχνίδι με κανόνες, παιχνίδι με παιδαγωγικό υλικό κ.α.). Προσδιορίζοντας τον ρόλο του παιδιού και της εκπαιδευτικού στο παιχνίδι αναμένεται ότι ο διδασκόμενος θα είναι σε θέση να oργανώνει πλαίσια παιχνιδιού. Σημαντικό ρόλο στην επίτευξη του σκοπού και των μαθησιακών αποτελεσμάτων του μαθήματος θα διαδραματίσει η εμπλοκή των φοιτητών σε δραστηριότητες του εργαστηρίου Πρώτης Αγωγής και Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου που αφορούν σε εκπαιδευτικά, επιμορφωτικά και ερευνητικά προγράμματα και άπτονται των θεματικών ενοτήτων του μαθήματος.