Σκοπός του μαθήματος είναι η εξέταση των αρχών, των συνθηκών και των διαδικασιών κατάκτησης (acquisition) δεύτερης γλώσσας στην παιδική ηλικία, η μελέτη και ανάλυση των παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την κατάκτηση μιας δεύτερης γλώσσας και η μελέτη θεμάτων  διδασκαλίας της δεύτερης γλώσσας στο δημοτικό σχολείο.    Περιλαμβάνει μελέτη των σύγχρονων τάσεων στη διδασκαλία ξένης γλώσσας και των διαφόρων προσεγγίσεων διδασκαλίας καθώς και επαφή με τα νέα αναλυτικά προγράμματα για τη διδασκαλία γλωσσών σε επίπεδο δημοτικής εκπαίδευση.