Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει στους/ις φοιτητές/τριες ευκαιρίες για θεωρητική και πρακτική θεώρηση σύγχρονων προσεγγίσεων διδασκαλίας της γλώσσας και παιδαγωγικής του γραμματισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παιδαγωγική των πολυγραμματισμών, τις ποικίλες μορφές γραμματισμού, και τον κριτικό εγγραμματισμό, καθώς και σε σύγχρονες διδακτικές εφαρμογές σε εκπαιδευτικά συστήματα πέραν του κυπριακού