Το μάθημα ασχολείται με την κατάρτιση των φοιτητών/τριών στο περιεχόμενο και τη διδακτική του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Δημοτικό Σχολείο. Επιδιώκεται η καλλιέργεια δεξιοτήτων  οργάνωσης και σχεδιασμού μαθημάτων στη βάση των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων και των σύγχρονων  μεθοδολογικών προσεγγίσεων. Επιπρόσθετα, στοχεύουμε στην από μέρους των φοιτητών υιοθέτησης της άποψης περί της διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών, ως μαθήματος του Αναλυτικού Προγράμματος, στη βάση της πολυποίκιλης προσφοράς του μαθήματος αλλά και των προνοιών του Συντάγματος καθώς και των συμβάσεων της Ε.Ε.