Η σειρά μαθημάτων θα εστιάσει στο πλαίσιο της αμοιβής στους οργανισμούς και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των θεωριών παρακίνησης του προσωπικού.  Θα εξετάσει τις οργανωτικές προσεγγίσεις στα συστήματα αμοιβών και τη στρατηγική / πολιτική των αμοιβών, όπως επίσης διαδικασίες για τη σύνδεση της αμοιβής με την εργασία και τις μεθόδους προσδιορισμού  των αμοιβών ατόμων και ομάδων.  Θα εξετάσει επίσης ζητήματα δίκαιης αμοιβής και την έννοια του ψυχολογικού συμβολαίου.