Η σημασία και η έννοια του στρατηγικού σχεδιασμού στις επιχειρήσεις. Η ανάλυση της επιχείρησης χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους και εργαλεία όπως το SWOT, PESTE και του Five Forces Analysis. Η σημασία της χρήσης του Marketing Audit και των 4P’s σε ένα Μίγμα Μάρκετινγκ. Ο σχεδιασμός ενός Πλάνου Μάρκετινγκ. Μελέτη περιπτώσεων (case studies) και εκπόνηση στρατηγικού πλάνου σε σχέση και με τον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας και φαρμάκων. Οι μικρο- περιβαλλοντικοί και μακρο-περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τον την διανομή, ανταγωνισμό, συγχωνεύσεις και εισαγωγές-εξαγορές των φαρμάκων και της φαρμακοβιομηχανίας στην Κύπρο, Ευρώπη και σε παγκόσμια κλίμακα.