Αυτό το μάθημα αποκωδικοποιεί τις δύσκολες αποφάσεις που σχετίζονται με το E-μάρκετινγκ μέσα από θεωρητική και πρακτική προσέγγιση. Αναλύεται σχετική βιβλιογραφία ως επίσης και πραγματικά παραδείγματα στο διαδίκτυο.

ΣΤΟΧΟΣ:
Να μπορούν οι φοιτητές να αξιολογήσουν επαγγελματικά μοντέλα Μάρκετινγκ στο διαδίκτυο, τα μέρη τους, σχετικές στρατηγικές και χρηματοοικονομικές πτυχές . Να μάθουν πως προετοιμάζεται ανάλογη στρατηγική.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται να έχουν την:
• Δυνατότητα χρήσης των θεωρητικών βάσεων του E-μάρκετινγκ σε διαφορετικές περιστάσεις.
• Δυνατότητα επεξήγησης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος του E-μάρκετινγκ.
• Ικανότητα χρήσης των δεξιοτήτων του E-μάρκετινγκ μέσα από την ανάλυση τύπου case study.
• Ικανότητα ενασχόλησης σε σχετικές εργασίες στην αγορά.
• Ικανότητα να κατανοήσουν την ιδιομορφία αλλά και τις προκλήσεις στον τομέα.

Το μάθημα ξεκινά αναλύοντας το σκοπό και τη θεωρία που βρίσκονται πίσω από τις λειτουργίες ενός λειτουργικού συστήματος (OS), όπως η διαχείριση της μνήμης και των αρχείων, ο προγραμματισμός των εργασιών και η επικοινωνία με τον περιφερειακό εξοπλισμό. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν μια εις βάθος γνώση για τη σύγχρονη διαχείριση ενός λειτουργικού συστήματος (όπως ένα περιβάλλον Windows), υπό την ευρεία χρήση προσωπικών υπολογιστών. Επίσης, θα εξοικειωθούν με μια σειρά άλλων λειτουργικών συστημάτων, βασισμένα στο χαρακτήρα και τα γραφικά, και θα κατανοήσουν τις κοινές αρχές για όλα τα συστήματα. Τέλος, οι φοιτητές θα εξειδικευτούν στην εγκατάσταση, συντήρηση και αντιμετώπιση προβλημάτων ενός λειτουργικού συστήματος.

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

1. Περιγράφουν τι είναι το λειτουργικό σύστημα, την ιστορία και τον τρόπο λειτουργίας του
2. Προσδιορίζουν τις βασικές αρχές του σχεδιασμού ενός λειτουργικού συστήματος
3. Αναλύουν πως ένα λειτουργικό σύστημα λειτουργεί στην πράξη
4. Περιγράφουν πως τα λειτουργικά συστήματα χειρίζονται διάφορα προβλήματα