Τα θέματα και οι προκλήσεις της ασφάλειας του δικτύου, ο ρόλος της κρυπτογράφησης, των τεχνικών για τον έλεγχο της πρόσβασης και της ανίχνευσης εισβολής, και η σημερινή εξέλιξη της τεχνολογίας. Ανάπτυξη κριτικής προσέγγισης για την ασφάλεια των δικτύων, και χρήσης της προσέγγισης αυτής σε μελλοντικές αποφάσεις σχετικά με την ασφάλεια των δικτύων. Η πρακτική θα περιλαμβάνει την εφαρμογή ενός πρωτόκολλου ασφάλειας. Στόχος είναι η έρευνα των αρχών και πρακτικών της ασφάλειας του δικτύου. Η έμφαση του μαθήματος δίδεται στις βασικές αρχές και τεχνικές της ασφάλειας των δικτύων με τα παραδείγματα του τρόπου εφαρμογής τους στην πράξη.

Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στο Διαδίκτυο. Αυτό περιλαμβάνει: θεμελιώδεις αρχές δικτύωσης, ηλεκτρονική επικοινωνία, λογισμικό, τεχνικό εξοπλισμό και έννοιες πελάτη-διακομιστή. Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού οι φοιτητές θα είναι σε θέση να περιγράφουν τις βασικές λειτουργίες του εξοπλισμού και του λογισμικού τα οποία αποτελούν τις δομικές μονάδες του Διαδικτύου. Επίσης οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με τη γλώσσα ανάπτυξης ιστοσελίδων (html) και με κάποιο λογισμικό σχεδιασμού ιστοσελίδων αναπτύσσοντας τεχνικές σχεδιασμού και κατασκευής ιστοσελίδων. 

Το μάθημα αυτό προσφέρει στους σπουδαστές τις γνώσεις για το πώς να διαχειρίζονται είτε τα Windows είτε το περιβάλλον Linux. Το μάθημα των Windows 2008R2 διδάσκει τους σπουδαστές πώς να διαχειρίζονται  τα Windows 7 σε συστήματα τερματικών σταθμών και Windows 2008R2 σε κεντρικούς υπολογιστές. Οι σπουδαστές μαθαίνουν να εγκαθιστούν, να διαμορφώνουν και να διατηρούν τα Windows 2008R2, να εξασφαλίζουν την ασφάλεια κεντρικών υπολογιστών, να διαχειρίζονται το Active Directory & DNS καθώς επίσης και να διαχειρίζονται την κονσόλα Microsoft. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν τις διαφορές μεταξύ των εκδόσεων των κεντρικών υπολογιστών 2008R2. Το μάθημα περιλαμβάνει πρακτική εγκατάστασης και διαμόρφωσης των Windows 7 καθώς και των κεντρικών υπολογιστών 2008R2, δημιουργώντας χρήστες ομάδες καθώς και πολιτικές ασφάλειας. Το μάθημα αυτό προορίζεται για εκείνους που θέλουν να μάθουν, και επακολουθήσουν το επάγγελμα του διαχειριστή συστημάτων πληροφορικής

Το μάθημα παρέχει μια καλύτερη αντίληψη για συστήματα πληροφορικής και τις εφαρμογές τους.  Παρουσιάζει τις θεμελιώδεις ιδέες, ορολογία και θεωρία των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Παρέχει επίσης πρακτική εξάσκηση στη χρήση του λειτουργικού συστήματος, του διαδικτύου και εφαρμογών γραφείου όπως επεξεργασία κειμένου και υπολογιστικά φύλλα.