Σκοπός του μαθήματος είναι η θεωρητική κατάρτιση των φοιτητριών/τών στις αρχές και αξίες που αφορούν την παροχή θρησκευτικής και ηθικής αγωγής μέσα από το μάθημα των θρησκευτικών στο δημοτικό σχολείο, να ευαισθητοποιήσει τους/τις φοιτητές/τριες στην πολυπλοκότητα της συζήτησης θρησκευτικού περιεχομένου στο σχολείο και να αναπτύξει εκ μέρους τους
ικανότητες σχεδιασμού, διεξαγωγής και αξιολόγησης της διδασκαλίας του μαθήματος. Το μάθημα περιλαμβάνει στοιχεία από το μάθημα των Θρησκευτικών, αλλά και στοιχεία ηθικής και κοινωνικής αγωγής.

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξέταση των αρχών, των συνθηκών και των διαδικασιών κατάκτησης (acquisition) δεύτερης γλώσσας στην παιδική ηλικία, καθώς και θέματα διδασκαλίας της δεύτερης γλώσσας στο δημοτικό σχολείο. Περιλαμβάνει μελέτη των σύγχρονων τάσεων στη διδασκαλία ξένης γλώσσας και των διαφόρων προσεγγίσεων διδασκαλίας καθώς και επαφή με τα νέα αναλυτικά προγράμματα για τη διδασκαλία γλωσσών σε επίπεδο δημοτικής εκπαίδευσης.

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) είναι μια νέα προσέγγιση στην επιστημονική σκέψη και πρακτική της Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων. Αναφέρεται στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής μονάδας στο σύνολό της μέσω του Στρατηγικού Προγραμματισμού και της συνεχούς αξιολόγησης. H «πελατοκεντρική προσέγγιση» με σκοπό την ικανοποίηση όλων όσων συμμετέχουν  στις δραστηριότητες της εκπαιδευτικής μονάδας, αποτελεί πρόκληση και φιλοσοφία για τη Διοίκηση. Η εφαρμογή των αρχών της ΔΟΠ στη Διοίκηση των Εκπαιδευτικών Μονάδων είναι προπομπός για την «Αριστεία στην Εκπαίδευση»

Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφερθούν στους φοιτητές/τριες α) γνώσεις αναφορικά με το θεωρητικό υπόβαθρο της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση, β) ευκαιρίες ανάπτυξης  δεξιοτήτων  Διοίκησης της Ποιότητας των εκπαιδευτικών οργανισμών με τη μελέτη αντιπροσωπευτικών μοντέλων ΔOΠ και τη χρήση  ανάλογων εργαλείων και γ) να μελετηθούν οι παράγοντες που συμβάλλουν στην πρόοδο-ανάπτυξη της σχολικής μονάδας και τη διασφάλιση ποιότητας σ’ αυτήν.

Σκοπός του μαθήματος είναι η αναλυτική εξέταση βασικών φωνητικών, φωνολογικών, μορφολογικών και συντακτικών χαρακτηριστικών της ελληνικής γλώσσας σε συγχρονικό, κατά κύριο λόγο, επίπεδο, κατά τρόπο ώστε ο/η μελλοντικός/ή εκπαιδευτικός αφενός να κατέχει και να καλλιεργεί στέρεες μεταγλωσσικές γνώσεις και δεξιότητες και αφετέρου να είναι σε θέση να αξιολογεί πρότυπα γραμματικής περιγραφής και να τα εντάσσει με λειτουργικό και επικοινωνιακό τρόπο κατά τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος.

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής ανάγνωσης και αποδόμησης των ιδεολογικο-πολιτικών, ιστορικών, κοινωνικο-οικονομικών και ψυχολογικών διαστάσεων των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων, ώστε οι φοιτητές/-τριες να είναι σε θέση να αναπτύσσουν προγράμματα σε μικρο- και μακρο-επίπεδο μέσα από διαδικασίες έρευνας και κριτικού αναστοχασμού.

Σκοπός του μαθήματος είναι να εμπλέξει τους/τις φοιτητές/τριες στη μελέτη του θέματος της αφήγησης – μυθοπλασίας ως μέσου μάθησης και διδασκαλίας στα πλαίσια της προσχολικής αγωγής. Ως εκ τούτου, το μάθημα προσφέρει θεωρητικές και βιωματικές ευκαιρίες για την ερμηνεία αφηγηματικών έργων, την ανάπτυξη δημιουργικών ιστοριών (storytelling), αλλά και τη δημιουργική απόδοση αυτών για παιδαγωγικούς και διδακτικούς σκοπούς.

Το μάθημα διερευνά την ανασυγκρότηση των εκπαιδευτικών συστημάτων μέσα από την παγίωση πολιτικών δια βίου μάθησης. Η συγκεκριμένη θεματική θα συζητηθεί με βάση το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα.

Το μάθημα στοχεύει: (α) στην παροχή φιλοσοφικών βάσεων, μέσα από τους κύριους αντιπροσώπους των  «κλασικών» μορφών της Φιλοσοφίας (όπως, Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία, Πολιτική Φιλοσοφία, Φιλοσοφία της Τέχνης, Μεταφυσική, Οντολογία, Ηθική, Υπαρξισμό, και Επιστημολογία) και τα ερωτήματα που αυτοί θέτουν με σκοπό τη δημιουργία των προϋποθέσεων για μια κριτική προσέγγιση σε θέματα παιδείας, (β) στην κριτική ανάλυση, από φιλοσοφικής σκοπιάς, σύγχρονων θεμάτων που αφορούν άμεσα τη Παιδεία όπως πολυπολιτισμικότητα, ρατσισμός, παγκοσμιοποίηση και  διαφορετικότητα, και (γ) στη δημιουργία συνεκτικότητας μέσα στην πολλαπλότητα των γνώσεων που απαιτεί το επάγγελμα του εκπαιδευτικού.   

Σκοπός του μαθήματος είναι η διεξοδική, συστηματική και επιστημονικά τεκμηριωμένη παρουσίαση της συμπτωματολογίας, των αιτιολογικών παραγόντων και των μορφών των ψυχοσυναισθηματικών διαταραχών που παρουσιάζουν τα παιδιά και οι έφηβοι κατά την αναπτυξιακή τους πορεία.  Έμφαση, μεταξύ άλλων, θα δοθεί στη συστηματική ανάλυση, επεξεργασία  και κατανόηση των στρατηγικών και τεχνικών για την έγκαιρη και έγκυρη  αξιολόγηση και αποτελεσματική  αντιμετώπιση  των προβλημάτων συμπεριφοράς και των διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών (Αυτισμός και σύνδρομο Asperger).  

Επιπρόσθετος στόχος του μαθήματος είναι η ανάδειξη της στενής σχέσης μεταξύ μάθησης και συμπεριφοράς καθώς και της σημασίας των κοινωνικών και συναισθηματικών διαστάσεων της μάθησης. Για το λόγο αυτό,  οι φοιτητές/τριες, θα εξοικειωθούν με την έννοια της ‘συναισθηματικής νοημοσύνης’, ως μέσο για την προώθηση της ’εξατομικευμένης μάθησης’ και της πρόληψης/αντιμετώπισης των  ψυχοσυναισθηματικών αναπηριών μέσα από μια κριτική και διεπιστημονική προσέγγιση.