Το μάθημα ασχολείται με θέματα που αφορούν τους φορείς διαμόρφωσης και άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής. Ταυτόχρονα, διερευνά σύγχρονες τάσεις που επικρατούν στο συγκεκριμένο πεδίο. Θέτει, επίσης, ζητήματα προβληματισμού που συνδέονται με την προσπάθεια του κυπριακού εκπαιδευτικού συστήματος να «δικτυωθεί» σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Οι επιχειρούμενες κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές επηρεάζουν άλλες σε μεγαλύτερο και άλλες σε μικρότερο βαθμό το εκπαιδευτικό σύστημα μιας χώρας, αφού το εκπαιδευτικό σύστημα είναι αντανάκλαση του κοινωνικού και ταυτόχρονα είναι ο κύριος μοχλός διατήρησης και ανανέωσής του. Σ’ αυτό το μεταβαλλόμενο περιβάλλον η εκπαίδευση προσπαθεί να εκπληρώσει την αποστολή της για αποτελεσματική λειτουργία των σχολικών μονάδων με την εισαγωγή καινοτομιών και αλλαγών. Το μάθημα στοχεύει στη μελέτη των διαδικασιών, των σημαντικών παραμέτρων και των αποτελεσμάτων κατά την εισαγωγή καινοτομιών και αλλαγών στην εκπαίδευση.
Το μάθημα στοχεύει: (α) στην παροχή φιλοσοφικών βάσεων, μέσα από τους κύριους αντιπροσώπους των «κλασικών» μορφών της Φιλοσοφίας (όπως, Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία, Πολιτική Φιλοσοφία, Φιλοσοφία της Τέχνης, Μεταφυσική, Οντολογία, Ηθική, Υπαρξισμό, και Επιστημολογία) και τα ερωτήματα που αυτοί θέτουν με σκοπό τη δημιουργία των προϋποθέσεων για μια κριτική προσέγγιση σε θέματα παιδείας, (β) στην κριτική ανάλυση, από φιλοσοφικής σκοπιάς, σύγχρονων θεμάτων που αφορούν άμεσα τη Παιδεία όπως πολυπολιτισμικότητα, ρατσισμός, παγκοσμιοποίηση και διαφορετικότητα, και (γ) στη δημιουργία συνεκτικότητας μέσα στην πολλαπλότητα των γνώσεων που απαιτεί το επάγγελμα του εκπαιδευτικού.
Tο μάθημα επιδιώκει τη γνωριμία με το βασικό γνωσιολογικό υπόβαθρο της εκπαιδευτικής διοίκησης, καθώς και της διοίκησης των σχολικών οργανισμών. Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη και η παρουσίαση του θέματος της διοίκησης του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου, καθώς και της οργάνωσης του εκπαιδευτικού συστήματος.
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η παρουσίαση του θεωρητικού υπόβαθρου, των μεθοδολογικών αρχών και των τεχνολογικών εργαλείων που αφορούν τη αξιοποίηση των φορητών συσκευών σε τυπικά ή άτυπα περιβάλλοντα μάθησης. Εξετάζονται οι δυνατότητες που προσφέρουν οι φορητές συσκευές για εμπλουτισμό κι ανανέωση της μαθησιακής διαδικασίας, ιδιαίτερα στην κατασκευή διδακτικού περιβάλλοντος ευέλικτης, συνεργατικής, διερευνητικής, και ανακαλυπτικής μάθησης. Καλύπτονται επίσης θέματα επιλογής και αξιολόγησης εκπαιδευτικών εφαρμογών για φορητές συσκευές, με βάση σύγχρονες αρχές μάθησης. Παράλληλα, γίνεται εισαγωγή σε σύγχρονα περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών για φορητές συσκευές, μέσω των οποίων θα είναι σε θέση οι φοιτητές/τριες να (συν)δημιουργήσουν χρήσιμες και αποδοτικές εκπαιδευτικές εφαρμογές.

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στη θεωρία και φιλοσοφία της εφαρμογής των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της σύγχρονης τεχνολογίας στη μαθησιακή διαδικασία. Επίσης, το μάθημα έχει σκοπό να δώσει πληροφόρηση, προβληματισμό και πρακτική εξάσκηση σε διάφορα είδη τεχνολογιών (κυρίως με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή) και τρόπους αξιοποίησής τους στη διδασκαλία και μάθηση

This course aims to introduce students to a basic use of Graphic Design Software and their tools through a creative approach. Students will be given the opportunity to scan, manipulate, paint and design images. They will also be encouraged to adopt an attitude of discovering their own creativity skills in the digital media by exploring, understanding and learning the function and use of this software.