Γενική έρευνα των θεμελιωδών ψυχολογικών αρχών και ιδεών που προκύπτουν από την εφαρμογή της επιστημονικής μεθόδου στη μελέτη της συμπεριφοράς, με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή των εν λόγω αρχών στις καθημερινές ανησυχίες.