Η επιστήμη της Ψυχολογίας έχει ως βασικό σκοπό να περιγράψει και στη συνέχεια να ερμηνεύσει την ανθρώπινη συμπεριφορά σε πολλαπλά πλαίσια. Στο μάθημα της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας εξετάζεται η εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης που προσφέρει η ψυχολογική έρευνα στην εκπαιδευτική διαδικασία και την παιδαγωγική πρακτική. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται η εφαρμογή της γνώσης μέσα από τις επιμέρους θεματικές της γνωστικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης στο χώρο της εκπαίδευσης. Εξετάζονται κριτικά οι πιο γνωστές θεωρίες μάθησης και γίνεται αναφορά στη σύγχρονη εφαρμογή τους στη διαδικασία της μάθησης και της διδασκαλίας. Ιδιαίτερη είναι επίσης η αναφορά στις ατομικές διαφορές που επηρεάζουν και καθορίζουν την επίδοση και τα κίνητρα επίτευξης, καθώς επίσης και στη σημαντικότητα της συμβολής της οικογένειας, του σχολικού περιβάλλοντος, και της δυναμικής της ομάδας στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Psychology of Learning introduces the principles of learning and behavior by surveying relevant theoretical and empirical approaches within psychology. The emphasis of the course is on the theoretical foundations of psychology as they relate to human learning and behavior. The topics that will be covered are: historical perspectives of early learning theories, theories of human development, classical and operant conditioning, effects stimuli have on learning and behavior, social learning, motivation, cognitive developmental theory in the context of learning stages and processes, memory and human information processing models, and problem-solving methods.  Understanding these human processes is an integral part of psychology and other domains of human behavior, such as marketing, sports, health, education and relationships. Learning theories are an outgrowth from philosophies of thought.

Psychology of Learning introduces the principles of learning and behavior by surveying relevant theoretical and empirical approaches within psychology. The emphasis of the course is on the theoretical foundations of psychology as they relate to human learning and behavior. The topics that will be covered are: historical perspectives of early learning theories, theories of human development, classical and operant conditioning, effects stimuli have on learning and behavior, social learning, motivation, cognitive developmental theory in the context of learning stages and processes, memory and human information processing models, and problem-solving methods.  Understanding these human processes is an integral part of psychology and other domains of human behavior, such as marketing, sports, health, education and relationships. Learning theories are an outgrowth from philosophies of thought.