Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές μια εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού C και σε τυποποιημένες πρακτικές προγραμματισμού που χρησιμοποιούνται στο γλωσσικό πλαίσιο. Παρουσιάζει τη γλώσσα προγραμματισμού C ως μια δομημένη, μεσαίου επιπέδου γλώσσα που προσφέρει ένα συνοπτικό σύνολο εργαλείων, για τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη εφαρμογών υψηλού επιπέδου.

Το μάθημα αυτό εμβαθύνει στη χρήση του προγράμματος επεξεργασίας κειμένου Microsoft Word. Παρουσιάζει τρόπους μορφοποίησης εγγράφων με τη χρήση πινάκων και τη χρήση αυτοματοποιημένων διαδικασιών.

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στην έννοια της βάσης δεδομένων. Παρουσιάζει τις βασικές αρχές και τη χρήση κάποιας εφαρμογής βάσεων δεδομένων. Παρουσιάζει επίσης τις τακτικές για τη δημιουργία και τη χρήση μιας βάσης δεδομένων που περιέχει πίνακες δεδομένων, ερωτήματα, αναφορές και φόρμες.

Το μάθημα αυτό στοχεύει στο να εισαγάγει τον φοιτητή στον τομέα της πληροφορικής, διδάσκοντας των τις βασικές έννοιες και αρχές της. Διδάσκονται επίσης βασικά πακέτα λογισμικού τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως για την επεξεργασία κειμένου (Microsoft Word) και υπολογιστικών φύλλων (Microsoft Excel).