Το μάθημα στοχεύει στην ενημέρωση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών γενικά για τους τύπους, τις μορφές και τις πρακτικές επικοινωνίας και συνεργασίας σχολείου–οικογένειας. Επίσης, δίνει έμφαση στη σημασία της ενεργούς εμπλοκής των γονιών στη σχολική ζωή για τη σωστή ανάπτυξη και εκπαίδευση των παιδιών τους. Πιο εξειδικευμένα, το μάθημα στοχεύει στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κατάκτηση σχετικών γνώσεων και δεξιοτήτων συμβουλευτικής από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες, σύμφωνα με τις οποίες το σχολείο και οικογένεια παιδιών με αναπηρία μπορούν να συνεργαστούν μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα στο πλαίσιο μιας ενιαίας εκπαίδευσης για μια αποτελεσματική εκπαίδευση αυτών των παιδιών.